Akademik prof. dr. Dževad Jahić: 15. 8. 1948. – 21. 4. 2024.

 Akademik prof. dr. Dževad Jahić: 15. 8. 1948. – 21. 4. 2024.

U Sarajevu je 21. 4. 2024. godine preminuo akademik prof. dr. Dževad Jahić, najznačajniji bošnjački i bosanskohercegovački lingvist-bosnist.

Rođen je 15. augusta 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Studij tadašnjeg srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1973). Magistarski rad Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1977), a doktorsku disertaciju Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne odbranio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1981).

Nakon početnog zaposlenja u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu prelazi na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1975), gdje je biran u nastavno-naučna zvanja docenta (1983), vanrednog profesora (1989) i, na koncu, redovnog profesora (2002) na nastavnim predmetima Historijska gramatika I, Historijska gramatika II, Historija bosanskog književnog jezika i dr. Bio je lektor i predavač tadašnjeg srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta (1989–1993).

Bavio se posebno dijalektologijom i historijom bosanskog jezika te sociolingvistikom, pri čemu je počev od sredine osamdesetih godina 20. st. te naročito kasnije ostvario izrazito važne doprinose reafirmaciji i etabliranju bosanskog jezika kao takvog. Njegov naučni opus bogat je i raznolik, a čine ga, između ostalog, i sljedeće knjige: Jezik, nacija, nacionalizam (Ogledi o jeziku u nacionalnom i društvenom kontekstu) (1990), Jezik bosanskih Muslimana (1991), trilogija o bosanskom jeziku Bošnjački narod i njegov jezik (1999), Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora (1999) i Školski rječnik bosanskog jezika (1999), Gramatika bosanskoga jezika (2000, u koautorstvu sa Senahidom Halilovićem i Ismailom Palićem). Njegovo najznačajnije, kapitalno djelo jeste enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika, koncipiran u više tomova, od kojih je uspio objaviti njin 10: A–Ć (2010), D–F (2010), G–J (2011), K–Kor (2012), Kos–Lj (2012), N–Nj (2014), M (2014), O–Op (2019), Or–Pa (2019) i Pč–Pli (2013), dok su 11. i 12. tom pripremljeni za štampu. Bavio se i književnim radom, te je i autor knjiga pjesama Trešnjev bunar (1992), Stakleni mejt: Lirski zapisi (1999), Sedra pelinova: Lirski zapisi (2001) i Vitorin vrijes: Lirski zapisi (2004) i romana Ustraga (2010).

Bio je jedan od osnivača, član i potpredsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti te član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. U Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ bio je naučni voditelj projekta izrade Bosanskog pravopisa.  

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ porodici, rodbini, prijateljima i kolegama akademika prof. dr. Dževada Jahića, kao i ukupnoj javnosti, izražava saučešće zbog njegove smrti.

Komemorativna sjednica akademiku prof. dr. Dževadu Jahiću održat će se u srijedu 24. aprila u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 11.00 sati, dženaza isti dan u Begovoj džamiji u 13.00 sati, a ukop u 17.00 sati u Prači.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.