LAMEKANI: Očisti česmu svoga srca dok se izbistri

Lamekani — Zna se da je Bošnjak. Umro u Carigra­du 1625. Pokopan u bašči Šah-Sultan džamije. Bašagić (1912.) samo ga spominje kao naučnika i pis­ca, na­­­­vo­deći godinu smrti. M. Handžić (1941.) govori o La­me­­ka­ni­­­ju iscrpno i prevodi njegove pjesme s turskog: “U rukopisnoj me­džmui, koja se nalazi u mome posjedu i u kojoj je zabi­lje­žena većina pjesama ovog šejha, on se na­­zi­va poglavicom pri­staša ta­rikata Husamudinom, pozna­tim po­d pseudonimom La­me­ka­ni, rodom Rumi, tj. iz evrop­ske Turske, pristaša bajramijskog tarika. Pravo mu je im­e Husejn. Najpoznatiji mu je pjesnički pseu­do­nim Lameka­ni, tj. Bezmjesni (...) “Pjesnik je svojim pseudonimom Lamekani i Lazemani bez sumnje htio naglasiti da je čovjekovo ‘ja’, prema tome i sam pjesnik, samo jedan produkt objektivnog svijeta – go­­vo­­reći jezikom panteističke filozofije – čovjek je jedan si­­­ćuš­ni odraz jedino bivstvenog Boga. Čovjek je prema ne­iz­­mje­r­no­sti prostora i vremena zaista bezmjesni i bez­vre­me­n­­ski, ka­ko bi se to dalo zaključiti prema učenju La­mekanije.” (Mu­hamed Hadžijahić, 1968.) Učeni Katib Čelebi u svo­joj Fezleki iz­ri­či­to kaže da je Bosnevi, tj. Bošnjak. Meh­med Tahir u svome Osmanli muellifleri spominje da je Lamekani na­pisao u pro­zi jedno djelo pod imenom Vahdetnama. Ajvansaraji u svo­me Vefajkatu spominje da imaju i četiri njegove ras­pra­ve (risale). Katib Čelebi spominje da je imao prilike vid­­jeti po rubu nekih djela bilježaka i rasprava pisanih La­me­kanijinom rukom, iz kojih se vidi da je imao sposob­no­st i u raspravama koje ne spadaju u domen mistike.” (Alija Isaković)
 LAMEKANI: Očisti česmu svoga srca dok se izbistri

Lamekani

PJESMA ZALJUBLJENIH

Mi smo potpuno pijani od očiju naše ljubavnice,
Zaljubljeni smo u njene solufe.
Poput onog solufa na njenu licu,
Mi izludjeli od ljubavi mira nemamo.
Poput njena oka uvijek smo pijani,
I kao svemir uvijek smo u okretanju.
Zaneseni smo i u vrtoglavici kao svemir,
Zaljubljeni smo kao vrijeme.
Oprali smo ruke od oba svijeta,
Pogledaj samo kakvi smo ljudi.
O Ti, koji pojiš vječnim pićem,
Pogledaj sam kakvu smo ljudi.
Do ljubavi da stignemo kao Lamekani,
I ako smo, prijatelju, kao atom sitni.

***

Dođi na mjesto Harabata da šetamo,
Da tamo gledamo krčmaricu mladu, dođi.
Da žrtvujemo razum, srce i vjeru za luk njenih obrva,
Da dušu stavimo štitom od strijele njenih trepavica, dođi.
Da se poklonimo prema mihrabu njenih obrva,
Da onaj madež na njenu licu učinimo svijetlom našeg
vida, dođi.
Možda će jedan gutljaj natočiti, od vina svojih rubinskih
usana.
Da prosimo nešto uime Boga, da iz duše molimo, dođi.
Da glavu spustimo pred noge starog krčmara (piri-mugana).
Da ovu dušu i srce njemu poklonimo, dođi.
Mlada krčmarica je Božansko svjetlo, otvori oči i vidi.
Da kuću srca učinimo njoj boravištem, dođi.
Krčmarem, piri-muganonom, zovu pira prave spoznaje.
Da opašemo pas robovanja njemu, dođi.
Za jedan srkljaj ljubavi, da dadnemo bivstvovanje svoje.
Da ostavimo ponos, da odstranimo ime i čast, dođi.
Prijatelju, ako si mi drug, ostavi ovu prolaznu kuću.
Da odlučimo krenuti duhovnome svijetu, dođi.
Hodi, da carstvo bivstvovanja spalimo vatrom ljubavi,
Da njegovu državu porušimo, dođi.
Da na Bajram sastanka s onim koga ljubimo – zakoljemo
ovna srca svoga.
O Lamekanija, i mi da vještinu pokažemo, dođi.
Očisti česmu svoga srca dok se izbistri.
Upravi oči pravo svome srcu dok ti srce ne postane okom.
Mani se raznih misli, nego posudu svoga srca upravo toj
česmi prinesi,
Dok se ta posuda ne napuni tom tekućinom koja daje
ugodnost.
Kada je Bog tebe postavio vratarem na vratima svoje kuće,
Onda ti stani na vratima, ne puštaj drugog dok njega ne
nađeš.
Sada ne puštaj, jer je kasnije izbaciti teško,
Kada se sotonska vojska postavi u kuću srca.
O zaljubljeni, podaj kuću njenu vlasniku, a ti se s
površine izgubi.
Bez sumnje će vlasnik u svoju kuću doći kada se ti povučeš.
Na ovom svijetu potegao sam na hiljade muka i tegoba,
Dok sam našao Božanskog pira i savršenog muršida.
O moj Bezmjesni, ja sam tebe mnogo i mnogo tražio,
Dok se nijesam uvjerio da ti u mojoj duši boraviš.

 

 

 

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.