ODLUKA: Razrješena predsjednica BZK “Preporod” Travnik i uvedeno Povjereništvo

 ODLUKA: Razrješena predsjednica BZK “Preporod” Travnik i uvedeno Povjereništvo

Na osnovu Člana 43., 64. i 84. Statuta BZK “Preporod”, a na prijedlog i uz prethodnu saglasnost predsjednika BZK “Preporod” prof. dr. Sanjina Kodrića, Upravni odbor BZK “Preporod” donosi sljedeću

Odluku

I.

Razrješavaju se dužnosti predsjednica gđa Amra Čampara-Lolić i svi drugi organi Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik kao organizacijske jedinice – podružnice BZK “Preporod”.

II.

Razriješenoj predsjednici Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik prestaje pravo zastupanja i predstavljanja Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik danom stupanja na snagu ove odluke, a razriješena predsjednica i svi drugi razriješeni organi Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik dužni su odmah po stupanju na snagu ove odluke izvršiti primopredaju dužnosti, uključujući i primopredaju pečata, imovine i finansijskih sredstava, prostorija, arhive te finansijske i administrativne dokumentacije, internetske stranice i profila na društvenim mrežama, kao i svih drugih pokretnosti i nepokretnosti u vlasništvu ili posjedu Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik.

III.

Imenuje se Povjereništvo Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik u sastavu: gosp. Nazif Salčin, generalni sekretar BZK “Preporod”, gosp. Filip Mursel Begović, generalni projekt-menadžer BZK “Preporod”, i gosp. Nermin Hodžić, direktor Službe za organizacijske, ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove BZK “Preporod”, a za osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik imenuje se gosp. Nazif Salčin, generalni sekretar BZK “Preporod”.

IV.

Povjereništvo ima obavezu osigurati kontinuitet rada i djelovanja te organizirati izbor predsjednika/ice i svih drugih organa Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik u skladu sa Zakonom i Statutom BZK “Preporod”, i to u roku od najduže tri (3) mjeseca po stupanju na snagu ove odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama BZK “Preporod” i Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik i dostaviti svim nadležnim općinskim, kantonalnim i drugim organima, poslovnoj banci i nadležnim finansijskim institucijama te članovima, saradnicima i partnerima Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik.

Obrazloženje

Uvidom u arhivu i drugu relevantnu dokumentaciju, kao i na temeljima komunikacije i sastanaka održanih s predsjednicom gđom Amrom Čampara-Lolić i članovima Izvršnog / Upravnog odbora Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik, utvrđen je višegodišnji i višekratni istek mandata na koje su birani predsjednica gđa Amra Čampara-Lolić i drugi organi Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik, pri čemu, odlukama Izvršnog / Upravnog odbora i Skupštine Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik, funkciju predsjednika gđa Amra Čampara-Lolić vrši u kontinuitetu od 2005. godine, odnosno neprekidno 15 godina, što je suprotno Statutu BZK “Preporod”, prema kojem je posljednji statutarno utemeljeni mandat predsjednice istekao 2013. godine. Utvrđeno je višegodišnje i višekratno neorganiziranje izborne skupštine Općinskog društva BZK „Preporod“ Travnik, što je suprotno Statutu i odlukama nadležnih organa BZK „Preporod“, neprihvatanje i grubo kršenje Statuta i odluka nadležnih organa BZK “Preporod”, kao i neobavljanje preuzetih dužnosti, obaveza i zadataka u skladu sa Statutom i drugim aktima BZK “Preporod”, uključujući i obavezu usvajanja statuta podružnice i (pre)registracije Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik u statusu podružnice u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih organa BZK “Preporod”. Također, utvrđeni su nestatutarni pokušaji funkcionalnog izdvajanja Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik iz okvira BZK “Preporod” kao cjeline, odnosno pokušaji zloupotrebe položaja i dužnosti te obmanjivanja i dovođenja u zabludu nadležnih organa BZK “Preporod”, kao i rad i djelovanje suprotno Statutu i drugim aktima BZK “Preporod” te radnje i djela kojima se grubo ruši ugled BZK “Preporod”.

Pouka o pravnom lijeku: Žalbu je moguće izjaviti Upravnom odboru BZK “Preporod” u roku od osam (8) dana, s tim što žalba ne odgađa izvršenje.

Sarajevo, 1. 6. 2020.
Broj: 02-372

Predsjednica Upravnog odbora
Prof. dr. Almedina Čengić

Dostaviti:
1. Razriješenoj predsjednici i svim drugim razriješenim organima Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik (lično, poštom, e-mailom i/ili putem oglasnih ploča i internetskih stranica BZK “Preporod” i Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik)
2. Nadležnim općinskim, kantonalnim i drugim organima, poslovnoj banci i nadležnim finansijskim institucijama te članovima, saradnicima i partnerima Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik (lično, poštom, e-mailom i/ili putem oglasnih ploča i internetskih stranica BZK “Preporod” i Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik)
3. Predsjedniku BZK “Preporod” i članovima Povjereništva Općinskog društva BZK “Preporod” Travnik
4. A/a

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.