Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića

 Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića

Mustafa Imamović (Gradačac, 29. 1. 1941 – Sarajevo, 23. 1. 2017)

 

U Gradačcu završio je osnovnu školu i gimnaziju, zatim Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao, doktorirao, te biran u zvanja asistenta, višeg asistenta i docenta. Od 1975. godine zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je biran u zvanja vanrednog, redovnog profesora i profesora emeritusa, te bio na pozicijama prodekana i dekana ovog fakulteta. Bio je predavač gostujući profesor na univerzitetima u: Michiganu (1977/78. i 1999), u Münchenu (1983), Yale u New Havenu (1984), u Pittsburghu (1985), Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (1998). U toku svoje nastavne i naučne karijere bio je član redakcija i urednik više časopisa („Gledišta“, „Pregled“, „Survey“, Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu, „Ljudska prava“).

 

Objavio je preko 500 članaka, rasprava, studija, osvrta i drugih radova iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka i drugih nacija i religija, te različitih aspekata iz oblasti međunarodnih odnosa i uopće o razvitku civilizacije. Svojim ukupnim naučnim opusom spada među historičare koji su dali najveći doprinos sa upoznavanjem perioda austrougarske okupacije i aneksije u Bosni i Hercegovini. Autor i koautor je više od 30 knjiga. Radovi profesora Imamovića prevedeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, turskom, albanskom, arapskom i perzijskom.

 

Pored ostalog autor je monografija:

  • Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878–1914,
  • Historija Bošnjaka,
  • Bošnjaci u emigraciji,

te koautor Muslimani i bošnjaštvo, Ekonomski genocid nad muslimanima, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata.

 

Za svoj rad dobio je više društvenih priznanja među kojima je nagrada „Veselin Masleša“ (1987), zatim Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za djelo „Historija Bošnjaka“ (1998), te Povelju Univerziteta u Sarajevu povodom 50 godina osnivanja i rada (1999), „Preporodove“ nagrade za nauku (2003). Na XVI Međunarodnom sajmu knjiga i učila (Sarajevo, 2004) dodijeljena mu je nagrada u kategoriji „Najbolja stručna knjiga“ za djelo Historija države i prava BiH. Dvije godine kasnije na XVIII Međunarodnom sajmu knjiga i učila (Sarajevo, 2006) dobio je plaketu za najbolji izdavački projekat za djelo Bosnia and Herzegovina: evolution of its potitical and legal institutions. Od Udruženja izdavača i knjižara BiH proglašen je najboljim autorom u 2008. godini za djelo Knjige i zbivanja.

 

O njegovom naučnom radu i doprinosu do sada su održana dva naučna skupa. Prvi je održan u Gradačcu od 23. do 25. oktobra 2009. godine, a drugi u Tuzli 28. i 29. novembra 2014. godine povodom 50 godina naučnog rada profesora emeritusa Mustafe Imamovića.

 

Izvor: Univerzitet u Sarajevu

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.