BZK „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik: Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima magistrantima i doktorantima za 2022. godinu

 BZK „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik: Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima magistrantima i doktorantima za 2022. godinu

Na osnovu Člana 42. Stav 1. i Člana 43. Statuta Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik, broj: 01-11/20 od 20. 7. 2020. godine te na osnovu Plana rada BZK „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik za 2022. godinu, broj: 01-04-06/22 od 21. 2.2022. godine, a shodno članovima 22. i 23. Statuta, Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija studentima magistrantima i doktorantima

za 2022. godinu

 

Na konkurs mogu aplicirati svi studenti drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja rođeni na području općine Travnik i nastanjeni u domovini Bosni i Hercegovini i izvan granica domovine Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši jednokratno.

I. Pravo učešća na konkursu imaju:
a) Studenti drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja čija je konačna verzija magistarskog rada / doktorske disertacije prihvaćena od strane nadležnog tijela visokoškolske ustanove (naučno-nastavno vijeće ili senat).

II. Pravo učešća na konkursu kandidati iz tačke I. imaju pod uslovom:
a) Da magistarski radovi / doktorske disertacije obrađuju pitanja i teme iz oblasti bošnjačke književnosti ili bosanskoga jezika;
b) Da magistarski radovi / doktorske disertacije iz oblasti muzičkih umjetnosti, likovnih umjetnosti, primijenjenih umjetnosti, historije, kulture obrađuju pitanja i teme od interesa za Bošnjake i domovinu Bosnu i Hercegovinu.

III. Zainteresirani kandidati prilažu sljedeće dokaze:
a) Prijava (treba da sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa). Prijava mora biti svojeručno potpisana;
b) Biografija (treba da sadrži sljedeće elemente: lični podaci, obrazovanje, vještine);
c) Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
d) Dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija ne stariji od šest mjeseci);
e) Dokaz o stepenu prethodno stečene stručne spreme [nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini] (ovjerena fotokopija ne starija od šest mjeseci);
f) Dokaz o prihvaćenoj konačnoj verziji magistarskog rada / doktorske disertacije (ovjerena fotokopija ne stariji od mjesec dana);
g) Jedan primjerak magistarskog rada / doktorske disertacije (nakon odbrane).

IV. Konkurs ostaje otvoren tokom cijele 2022. godine.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u javnom konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Iznos stipendije posebnom odlukom određuje Upravni odbor Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik, a u skladu sa budžetom Društva i brojem prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik, Upravni odbor, Bosanska 119, Travnik 72270, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA MAGISTRANTIMA I DOKTORANTIMA ZA 2022. GODINU“.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.